EELK Jüri Koguduse Kuukiri Mai 2023 Nr 77

Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha! Õp 3:27

Martin Luther kirjutab oma nelipühi jutluses aastal 1523:
„Püha Vaim loob „meie südames leegitseva tule ja teeb selle elusaks, nii et ta jaguneb leekivaiks tulekeelteks ja tarmukaks käeks; esile kerkib uus isik, kes märkab, et tal on nüüd täiesti teistsugune taipamine, meelelaad ja taju, kui tal oli enne. Kõik on nüüd elustatud, [seal on] elav taipamine, valgus, söakus ja süda, mis nüüd põleb ja ihkab teha kõike, mis on rõõmuks Jumalale.“

Lutheri lähenemine ei ole aga üksnes individuaalne. Usutunnistuse kolmanda artikli seletuses jätkab ta järgmiselt: „Püha Vaim on kutsunud mind […], nii nagu Ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus.” („Väike katekismus“)

Meie luteri kirikutes on suur rõhk individualistlikul vagadusel ehk inimese ja Jumala vahelisel vertikaalse telje suhtel. Suhe Kristusega peaks aga nähtavamavalt avalduma ka horisontaalsel teljel, vahekorras oma kaaskristlastega, koguduse, Jumala rahva, ekklesia’ga, ning ulatuma sealt edasi tervesse Jumala loodud maailma.

Luther on oma loengus 1. Moosese raamatule laiendab Püha Vaimu tööd kogu loodule: „Isa loob taeva ja maa eimillestki oma Poja…Sõna kaudu. Nende kohal haub Püha Vaim. Nagu kana haub oma mune, hoides neid soojas, et munadest saaks kooruda tibud, ja et nad tuleks elule tänu soojusele… Kuna Püha Vaimu amet on teha elavaks.“

Iga koguduse liiget tuleb ikka ja jälle julgustada Galaatia kirja sõnadega 5: 22–23, mis on üpris heaks orientiiriks selle hindamisel, kas ja kuidas Püha Vaimu viljad meie juures kohal on: „…Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“