EELK Jüri Koguduse Kuukiri oktoober 2022 Nr 70

Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!” Ilm 15:3

Vanas Testamendis räägib meiega Looja-põllumees:
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.” 1Ms 8:22
Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikusajal pea puhkust! 2Ms 34:21
Ja pea lõikuspüha oma varajase vilja saagile, mille oled külvanud põllule; ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagi põllult koristad! 2Ms 23:16

Uues Testamendis räägib meiega Lunastaja-põllumees:
Siis ta ütles oma jüngritele: “Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” Mt 9:37-38
Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: “Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!” Mt 13:30
Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Mk 4:29
Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Lk 10:2
Ta ütles neile: “Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Jh 4:35
Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! Ja üks teine ingel väljus templist, hüüdes suure häälega sellele,
kes istus pilvel: “Hakka tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps.” Ilm 14:15

Iga roog mis Jeesus annab, ihu või siis hinge heaks, sellest elust läbi kannab, õndsusesse juhatab.
See on pühitsuse vili – maitske nüüd ja vaadake: Issand on ju tõesti hea! Patust Ta meid vabastanud,
tõstnud oma teenriteks – jääva elu oot`jateks.