Jüri koguduse kuukiri juuni 2021 Nr56

„Jumala sõna tulebenam kuulata kui inimese sõna”.Ap 5:29

Jeesus andis oma õpilastele ülesande: “Minge kõikemaailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” Mk 16:15. Kiriku ja koguduseeesmärgiks on juhtidainimesi pääsemisele ja tõe tundmisele.

Koguduse vaimuliku elu juhtimise eest vastutab koguduseõpetaja, kes onkoguduse vaimulik juht ja karjane. Temale ja teistelekoguduse vaimulikele onabiks koguduse nõukogu, juhatus ja revisjonikomisjon.

Koguduse nõukogu valvab koguduse majandustegevuseja raamatupidamiseüle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve. Kogudusejuhatus viib ellunõukogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning korraldab majandustegevust jaraamatupidamist, korraldab koguduse töösuhteid jaesindab kogudust kuijuriidilist isikut.

Koguduse nõukogu valib enda hulgast saadikud praostkonnaesinduskogusse –praostkonna sinodile. Praostkonna sinod omakorda valib saadikud EELK kõrgeimasse seadusandlikusse organisse – kirikukogusse. Kirikukogu valib peapiiskopi, piiskopid ning konsistooriumi kantslerija assessorid ehkkirikuvalitsuse liikmed.

Koguduseliikme kohustused• elada püha elu Jeesuse Kristuse jüngrina ja Jumalalapsena;
• võtta osa pühapäevastest ja kirikupühade missadest,jõudumööda kateistest teenistustest ja palvustest;
• palvetada koguduse, tema liikmete ja vaimulikening kõigi teisteinimeste eest;
• toetada vaimulikult ning vajadusel ka materiaalselt oma ligimesi;
• annetada kirikule jumalariigi töö heaks kümnist (10% omasissetulekutest) või muu summa, mille tunned olevatsobiva;
• osaleda koguduse elus muul sobilikul kombel.

Valimised Jüri kirikus toimusid Kolmainupühal, 30. mail 2021. Jüri koguduse täiskogu koosolek valis koguduse nõukoguja nõukogu valis juhatuse.
Nõukogu liikmeteksvaliti: Talvi Abram, Jaane Lend, Eve Must, Lisanna Ots, Martina Proosa, Ilmar Rohi, Marika Sepp, Vello Suits ja Urve Valdna.
Nõukogu liikmete asemikeks valiti: Marika Rohtla ja Jüri Vaino.
Juhatuse liikmeteksvaliti Eve Must, Martina Proosa ja Marika Rohtla.
Juhatuse esimeheks valiti Talvi Abram.